Çocuklar için Peygamberler Tarihi (Soru ve Cevaplarıyla)

Soru ve Cevaplarıyla Peygamberler Tarihi

Soru 1 : Allah (c.c.)’ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat
gönderilmeyip de kendinden önceki peygamberlerin kitabı ve şeriatı ile amel eden Peygamberlere ne ad
verilir?
Cevap : Nebi.
Soru 2 : Kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat verilerek insanları hak yola çağırmak için gönderilen
peygamberlere ne ad verilir?
Cevap : Resul.
Soru 3 : Diğer peygamberlere göre bir derece daha üstün olan peygamberlere Ulul-Azm denir.
Ulul-Azm olan peygamberler hangileridir?
Cevap : Hz. Nuh (a.s.), Hz. İbrahim (a.s.), Hz. Musa (a.s.), Hz. İsa (a.s.) ve Hz.Muhammed (s.a.v.).
Soru 4 : Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen peygamberler kaç tanedir?
Cevap : 28 tane olup 3 tanesinin veli mi yoksa peygamber mi olduğu hususunda ihtilaf vardır.
Soru 5 : Vahiy ne demektir?
Cevap : Yüce Allah (c.c.)’ın dilediğini peygamberlere yine dilediği tarzda indirmesine denir.
Soru 6 : Vahyin geliş şekilleri kaç tanedir ve nelerdir?
Cevap : 7 çeşittir:
a- Rüya şeklinde
b- Melek görülmeksizin peygamberin kalbine bildirilmesi
c- Vahiy meleğinin insan suretinde gelmesi
d- Bir uğultu şeklinde gelmesi
e- Cebrail’in gerçek surette gelmesi
f- Göklerin üstünde, perde arkasından hitapta bulunulması
g- Melek bulunmadan peygambere direk hitap şeklinde olması.
Soru 7 : Peygamberlerde peygamberlik gelmeden önce görülen ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren
harikuladelikler görülmesine ne ad verilir? (Mesela; Peygamberimiz (s.a.v.)’i bir bulutun takip etmesi gibi.)
Cevap : İrhasat.
Soru 8 : Peygamberlerin unutarak yaptıkları çok küçük hatalara ne ad verilir?
Cevap : Zelle.
Soru 9 : Peygamberlerin sıfatları nelerdir?
Cevap : a- Sıdk; Doğruluk, b- Emanet; Güvenilirlik, c- Tebliğ; Allah (c.c.)’dan aldığı emirleri tam olarak
bildirmek,d- Fetanet; Akıllı olmak, e- İsmet; Günahsız olmak.

Soru 10: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in diğer peygamberlerden ayrılan özellikleri nelerdir?
Cevap : a- Peygamberlerin sonuncusudur, b- İnsanların ve cinlerin peygamberidir,
c- Getirdiği şeriatın kıyamete kadar geçerli olması.

Soru 11: Cesedi topraktan yaratılmış ve cennette yaşamış ve dünyaya gönderilmiş, beşeriyetin babası ve
ilk peygamberdir. Lakabı Safiullah olan, kendisine on sahife emirler ve yasaklar şeklinde verilen Hz. Şit
(a.s.)’ın da babası olan, 930 yıl yaşamış olan, cenazesi Ebu Kubeys dağına defnedilen, insanların ve
peygamberlerin de ilki olan (annesiz ve babasız olan insan) kimdir?
Cevap : Hz. Adem (a.s.).
Soru 12: Hz. Adem (a.s.)’a Allah (c.c.) şöyle dedi: “Arşımın alt hizasında benim bir haremim (yasak
bölgem) vardır, sen git ve benim için bir beyt (mabet) yap ve tavaf et, beni zikret.” Hz. Adem (a.s.)’da bu
beyti (Kabe’yi) beş ayrı dağın taşlarını getirerek inşa etti. Bu dağlar hangileridir.
Cevap : a- Tur-i Sina, b- Tur-i Zeyta (zeytun), c- Lübnan, d- Cudi, e- Hira.
Soru 13: Hz. Adem (a.s.)’ın eşi ve beşeriyetin annesi kimdir ve nasıl yaratılmıştır?
Cevap : Hz. Havva’dır ve Hz. Adem (a.s.)’ın iveği kemiğinden yaratılmıştır.
Soru 14: Hz. Adem (a.s.)’ın ilk çocuklarının isimleri nelerdir?
Cevap : İlk ve ikinci çocukları ikiz doğmuşlardır. İlk ikizler; Kabil ile kız kardeşi Lubut, ikinci ikizler ise;
Habil ile kız kardeşi İklima’dır.
Soru 15: İnsanlık tarihinde kıskançlık sebebiyle kardeşini öldürerek ilk katil olan insan aynı zamanda ilk
şirk koşan ve Allah (c.c.)’dan başka ateşe tapan ilk insandır. Çünkü şeytan ona gelerek şöyle dedi:
“Kardeşinin kurbanını Hz. Allah onun ateş yakması ve ibadet etmesi sebebiyle kabul etti, sen de böyle
yap.” Bu ifadelere inanarak ateş yakıp ilk defa puta tapmış olan insan ve ilk katil kimdir?
Cevap : Kabil.
Soru 16: Babası Hz. Adem (a.s.), annesi Hz. Havva olan ve kendisine 50 sahife indirilen bir
peygamberdir.
Kendisine Hibetullah (Allah (c.c.)’ın hibesi) yani Kabil kardeşi Habil’i kıskanarak öldürdükten sonra Hz.
Adem (a.s.)’a oğlu Habil’in yerine Allah (c.c.)’ın verdiği hibe denilen, 912 yıl yaşamış insanlığın ikinci
peygamberinin adı nedir?
Cevap : Hz. Şit (Sis) (a.s.).
Soru 17: İnsanlığın üçüncü peygamberi, kendisine 30 sahife verilen bir peygamberdir.İlk defa ok ve yay
kullanan, ilk yazı yazan, ilk defa dikiş diken, kendisine elbise dikerek giyen, ilk defa yıldızlar ilmini başlatan
ve diri iken göğe yükseltilen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İdris (a.s.).
Soru 18: Kur’an’ı Kerim’de 27 defa ismi geçen, 1050 yıllık ömre sahip Ulul-Azm peygamberlerdendir.
Kendisine inanmayan kavmine ilahi azap geleceği için Allah (c.c.)’ın emriyle gemi inşa edip,kendisine
inananları, tüm hayvan çiftlerinden de birer çift olmak üzere yanına alarak Kurtararak beşeriyetin ikinci
babası olarak bilinen ikinci Adem kimdir?
Cevap : Hz. Nuh (a.s.).
Soru 19: İnsanlığın ikinci babası olarak bilinen Hz. Nuh (a.s.)’ın gemiye binen ve insanlık kendilerinden
türemiş olan üç oğlu vardı. Bu üç evlat üç ırkın babası olmuş, yeryüzünde bugüne kadar var olan ırklar da
bunlardan türemiştir. Hz. Nuh (a.s.) bu üç oğlunun isimleri ve hangi ırkın babası olduklarını söyleyiniz?

Cevap : a- Sam; Arapların babası, b- Yafes; Rumların babası, c- Ham; Habeşlerin babasıdır.
Soru 20: Nuh Tufanından sonra bir kavim var ki, sapıklık içersinde yaşıyorlardı. Allah (c.c.) bu kavmi
azgınlıklarından dolayı “Sarsar Rüzgarı” ile helak etti. Bu kavmin İrem adıyla meşhur bağları ve bahçeleri
vardı. Bu kavmin ve bu kavme gelen peygamberin adını söyleyiniz?
Cevap : Ad kavmi ve Hz. Hud (a.s.).
Soru 21: Atalarının başına gelen belaları unutmuş bir kavim vardı ki, soygun, vurgun, yol kesicilik onlarda
alışkanlık haline gelmişti. Putçuluk hat safhaya ulaşmış, kayaları oyup evler yaparak bir medeniyet
kurmuşlardı.Kendilerine gelen peygamber sarp kayaların içinden Allah (c.c.)’ın izniyle mucize olarak bir
deve çıkartmış, ama onlar devenin bacaklarının keserek öldürmüşlerdi. Bu olay üzerine kendilerine üç gün
mühlet verilir ve sonunda bir Sayha (bir çığlık) gelir ve iman etmeyenlerin hepsi helak olurlar. Bu kavim ve
bunları irşat eden peygamber kimdir?
Cevap : Semut kavmi ve Hz. Salih (a.s.).
Soru 22: Ulul-Azm peygamberlerden olup, Nemrut döneminde yaşamış, kendisine 10 sahife verilmiş,
Azer’in oğlu olup kendisine Allah (c.c.)’ın dostu anlamına gelen Halilullah lakabı verilen bir peygamberdir.
Halkı sapıtan Nemrut’a karşı mücadele etmiş, putları inkar edip Nemrut tarafından ateşe atılmış fakat,
Allah (c.c.)’ın izni ile ateş bir gülistan olmuştur. Oğlu İsmail’i Allah (c.c.)’ın emri üzere Rabbin rızası için
kurban etmekten çekinmediği için kendisine Allah (c.c.) tarafından kurban için koç ikram edilmiş, 80
yaşında sünnet olarak zürriyetine bu sünnet kendisinden kalmıştır. Kendisini ateşe atan Nemrut ise bir
sivrisinek belasıyla helak olmuştur. Bizim de milletinden olduğumuz bu peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İbrahim (a.s.).
Soru 23: Hz. İbrahim (a.s.)’ın oğlu olan bir peygamberdir. Amerikalıları 50 yıl boyunca irşada çalışmış
olan,çocukluğunda Mekke çölünde annesi onun için Safa ve Merve tepeleri arasında koşuşarak su
ararken
Allah (c.c.) onun ayakları altından bugün hacılarımızın içtiği Zemzem suyunu çıkartarak ümmete onun
sebebi ile hediye edildiği, babasının adağı üzerine kurban olunması, istendiğinde tereddüt etmeden Allah
(c.c.) için bıçağın altına yatan ve bu sadakati sebebi ile de kurban için koç ikram edilen peygamber ve
annesi kimdir?
Cevap : Hz. İsmail (a.s.), annesi, Hz. Hacer validemizdir.
Soru 24: Beytullah (Kabe)’nın ilk yapılışı ve ondan sonraki yapılması ve onarılması kimler tarafından
yapılmıştır?
Cevap : a) İlk defa Allah (c.c.)’ın emri ile melekler inşa etmişlerdir,
b) İkinci kez Hz. Adem (a.s.) tarafından yapılmıştır,
c) Hz. Adem (a.s.)’ın oğlu Hz. Şit (a.s.) tarafından ilk defa taş ve çamurla yapılmıştır,
d) Dördüncü defa Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz. İsmail (a.s.) tarafından yapılmıştır.
Soru 25: Hz. İbrahim (a.s.)’ın yüz yaşlarında iken yaklaşık doksan yaşlarında olan hanımı Sare’den
olma ve Şam ile Filistin halkına peygamber olarak gönderilen, Beni İsrail’e gönderilen tüm
peygamberleri kendi soyundan gelen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İshak (a.s.).
Soru 26: Hz. İbrahim (a.s.)’ın kardeşi Harran’ın oğlu olan bir peygamber var ki, tek başına bir şeriat
getirmemiş ama Hz. İbrahim (a.s.)’ın şeriatıyla iman etmiştir. Peygamber olarak gönderildiği halk
dünyadaki en pis ameli işliyorlardı. Çünkü bu amel için Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Lut kavminin
amelini işleyene Allah lanet etsin” “Lut kavminin amelini işleyen kimse melundur” buyurmuştur. Tepelerine,
işledikleri suç sebebiyle taş yağmuru yağdıran, şehirlerinin altı üstüne çevrilen halkın ismini ve bu belaya
uğradıkları amelin adını söyleyiniz?
Cevap : Sodom halkı ve Livata (Eş cinsellik, Homoseksüellik).
Soru 27: Hz. İshak (a.s.)’ın oğlu, Hz. Yusuf (a.s.)’ın babası, lakabı ise “İsrail” olan ve soyuna da Beni
İsrail denilen, oğlu Yusuf’un kaybolduğunu duyduğunda onun gömleği bulunup gözlerine sürülünceye kadar
gözleri görmeyen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yakup (a.s.).
Soru 28: Kardeşleri tarafından kıskançlığın kurbanı olarak kuyuya atılan, bir kervan tarafından çıkartılıp
Mısır ilinde köle olarak satılan, kölesi olduğu evin hanımı kendisine zina teklif ettiği zaman orada kendisine
reddettiği için zindanlara atılmış olan, Allah (c.c.) tarafından rüya tabiri öğretilmiş ve bu sayede zindandan
kurtularak Mısır’a Sultan olmuş ve Hz. Yakup (a.s.)’ın oğlu olan peygamber, Kölesi olduğu evin hanımı
kendisinin yakışıklılığına dayanamayarak zina teklifi yaparken “Saçın ne kadar güzel” dedi. O ise
“Cesedimde ilk dökülecek şey odur” cevabını verdi. “Gözlerin ne kadar güzel”deyince, O, “Cesedimden
yere ilk akacak şey odur” diye cevap verdi. “Yüzün ne kadar güzel” dediğinde ise, O, “O toprak içindir,
toprak onu yiyecektir” cevabını veren peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yusuf (a.s.).
Soru 29: Sabır örneği olarak bilinen, 18 yıl yaralı bir şekilde imtihana tabi tutulan, yaralarına kurtçukların
düştüğü bu hastalık sonunda Allah (c.c.)’ın “Biz onu sabır üzere bulduk” diyerek imtihanı kazanan ayağı
yere vur emri sonucu çıkan su ile yıkanıp yaralarından kurtulduğu gibi gökten yağan altın çekirge
bereketine nail olan, sabır örneği bu peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Eyyub (a.s.).
Soru 30: Rum diyarında yaşayan halka hakkı tavsiye eden ve onların “Ey Bişr biz hayatı severiz,ölmeyi
değil, bizi dilediğimiz zamanda öldürmesini Rabbinden iste” gibi şartları ile karşılaştığı halde onları ecellerine
razı ederek inandıran, asıl ismi Bişr Bin Eyyub (a.s.) olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Zülkifl (a.s.).
Soru 31: Hz. Musa (a.s.)’ın abisi ve en büyük yardımcısı olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Harun (a.s.).
Soru 32: Kendisine dört büyük kitaptan Tevrat verilen, Beni İsrail peygamberlerinden olan Tevhit
mücadelesinde Batılın temsilcisi olarak karşısında Firavun ile karşılaşmış, düşmanı Firavunun sarayında
büyümüş,zamanın silahı olarak eline verilen Asası 15000 sihirbazı dize getirmiş, Turu Sina dağında Allah
(c.c.) ile konuştuğu için lakabı Kelamullah olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Musa (a.s.).
Soru 33: Günahları Allah (c.c.)’a şirk koşmak, meşe ağacına tapmak, ölçüde, tartıda eksik yapmak,
halkın eşyasını gasbetmek, yol kesip soygunculuk yapmak, mü’minleri ölümle tehdit etmek olduğu için
sonunda üzerlerine gelen Sam yeli ve arkasından kuraklık ve sıcaklığın dehşetinden kaçmak için gördükleri
bir bulutun altına sığındıkları sırada yer sarsıntısı ve Cebrail (a.s.)’ın sayhasıyla helak olan Medyen halkı ve
bunlara tabi olup ateş ve sıcaklıktan kavrulan Eyke halkına gönderilen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Şuayb (a.s.).
Soru 34: Hz. Musa (a.s.)’a inanmayan halka, Allah (c.c.)’ın verdiği belalar nelerdir?
Cevap : a- Tufan belası (sağanak halinde sürekli yağmur),
b- Çekirge belası (ekinleri ve her şeyi yiyen çekirgeler),
c- Kummel belası ( Kanatsız çekirge, karınca ve ekin biti),
d- Kurbağa belası (şehri istila eden ve evlere giren kurbağalar),
e- Kan belası (Su ve meyvelerin kan halinde olması),
f- Mal ve servetin yok olması belası.
Soru 35: Hz. Musa (a.s.)’ın amcasının oğlu olan ama ona inanmadığı gibi başına bela olan ve tarihin en
zengin insanı olarak bilinen, 300 süslü cariye, 9000 hizmetinde adamı olan ve evinin kapı ve duvardaki
tabelaları altından olan sonunda her şeyiyle beraber yerin dibine batan zalim kimdir?
Cevap : Karun.
Soru 36: Hz. Musa (a.s.)’ın başının belası olan, kendini halkına ilah olarak tanıtan: “Ben sizin en büyük
rabbinizim” dediği halde ömrü boyunca cinsel ilişkiyi tadamayan, iktidarsız olan, kendine bela olacak bir
çocuğun doğduğunu kahinlerin bildirmesi üzerine o yıl doğan 900 çocuğu öldürten ama kendisinin belası
olacak çocuğu sarayında besleyen, sonunda Kızıl denizin sularında boğulurken “Musa’nın rabbine iman
ettim” diye bağıran,yaptırdığı Piramitler kıyamete kadar zulmünün şahidi olacak olan zalim kimdir?

Cevap : Firavun.
Soru 37: Hz. İbrahim (a.s.)’ı ateşe atma teşebbüsünde bulunan ve bela olarak burnuna giren bir
sivrisineğin beynine ulaşıp oradaki hareketine dayanamayıp kafasını duvara vurarak kendini öldüren,
hükümdarlar arasında başına taç takan ve insanları kendine ibadet etmeğe çağıran ilk kişi olarak bilinen
zalim kimdir?
Cevap : Nemrut.
Soru 38: Babası, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yusuf (a.s.).
Soru 39: Hz. Musa (a.s.)’dan sonra İsrail oğullarını 29 yıl Tevrat’la idare eden, Hz. Musa (a.s.)’ın
Hızır (a.s.)’a gidişinde yol arkadaşı olan ve halkına onu anlatırken “Ona muhalefet eden
melundur” diyerek İsrail oğullarını kendinden sonra ona inanmaya davet ettiği peygamber
kimdir?
Cevap : Hz. Yuşa Bin Nun (a.s.) (İstanbul Beykoz’da ismi ile anılan Yuşa tepesindedir).
Soru 40: Hz. Musa (a.s.)’ın damadı olan ve Hızır (a.s.) ile yolculuğa çıktığında halkını emanet ettiği bir
peygamberdir.Hz. Yuşa (a.s.)’dan sonra Beni İsrail’e peygamber olmuş olan kimdir?
Cevap : Hz. Kalip Bin Yüfenna (a.s.).
Soru 41: Binlerce ölünün dirilmesine şahit olmuş olan bir peygamberdir. Hz. Musa (a.s.)’ın damadı Hz.
Kalip (a.s.)’dan sonra Ben-i İsrail’e peygamber olmuştur. Annesinin duası sonucu olduğu için (ve annesi
çok yaşlı olduğu için) “İbnül Acuz” Kocakarının oğlu diye anılan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Hızkıl (a.s.).
Soru 42: İsrail oğulları, Hz. Musa (a.s.)’ın şeriatını terk edip altından yaptıkları, göz bebekleri yakuttan,
başına inci ve cevherlerle süslü taç koydukları “Bal” isimli puta tapmaya başlamışlardı. Bu zamanda
kendilerine gönderilen peygambere inanmayınca da kuraklık ve sıcaklıktan kavrulunca duası ile yağmurlar
yağdırdığı halde halkın azı iman etmişti. Balbebek halkına gönderilen bu peygamberin adı nedir?
Cevap : Hz. İlyas (a.s.).
Soru 43: Hz. İlyas (a.s.)’ın devamlı yanında olmuş ve ondan sonra yerine İsrail oğullarına peygamber
olmuş olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Elyasa (a.s.).
Soru 44: Ninava halkına peygamber olarak gönderilmiş, 33 yılda kendisine ancak iki kişi iman etmiş,
yaptığı bir hatadan dolayı denizde gemiden atılarak balığın karnında 40 gün kadar kaldığı bilinen
peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Yunus (a.s.).
Soru 45: Dinlerini terk eden Ben-i İsrail’in başına belalar gelip cizye ödedikleri zaman Allah (c.c.)’ın
onlara gönderdiği peygamber onlara hem Allah (c.c.) yardımı ile bir hükümdar olarak Talut’u başlarına
getirmiş hem de Talut’un Calut ile yaptığı savaşta Calut’u öldürecek şahsın (sonradan kendisinin yerine
peygamber olarak gelecek) Davut olduğunu bildirmiş olan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Şemuyel (a.s.).
Soru 46: Hz. Davut (a.s.)’ın oğlu olup babasının krallık ve peygamberliğine varis olan,
Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’yı yaptıran, insanların ve cinlerin kendisine kıyam
ettiği gibi tüm mahlukatın dilinden anlayan, rüzgarın dahi emrine verildiği peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Süleyman (a.s.).
Soru 47: Talut ile Calut ordularının yaptığı savaşta Calut’u öldürüp, Talut’un verdiği söz üzerine onun
kızını almış ve neticede Beni İsrail’in önce hükümdarı sonra peygamberi olmuş olan, kendisine
dört büyük kitaptan Zebur verilmiş olan koyun gütmesi, sapan taşı atması ve demire şekil
vermesinden bahsedilen, demirden yaptığı zırhları satarak geçimini temin eden peygamber
kimdir?
Cevap : Hz. Davut (a.s.).
Soru 48: Hz. Davut (a.s.) zamanında yaşamış olan, ilmi, hikmeti ile ona vezirlik yapmış, kendisine teklif
edilen nübüvvet,krallık ve hikmetten o, hikmeti tercih etmiş Kur’an’ı Kerim’de oğluna nasihatlerinden
bahsedilen peygamber olup olmadığı ihtilaflı olan insan kimdir?
Cevap : Hz. Lokman (a.s.).
Soru 49: Hz. Şaya (a.s.)’dan sonra Beni İsrail’e peygamber olmuş, Allah (c.c.)’a münacatı üzerine halkı
helak olmaktan kurtulmuş ama,sonra Cebrail (a.s.) insan suretinde dört defa gelerek aile halkının
yaptıklarını anlatarak fetva isteği sonucu o şahsın ailesine dua ettiğinde halkına fetvayı sen verdin diyerek
Allah (c.c.)’ın fetvayı sen verdin diyerek halkını helak ettiği ve yüz yıllık ölümden sonra merkebi ile birlikte
dirilmesine şahit olduğu peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İrmiya (a.s.).
Soru 50: Babil hükümdarı Buhtunnassar’ın Beytül Makdis’i yıkarak Beni İsrail’den esir aldığı çocuklar
arasında bulunan ve zindana atılan, Babil kralının gördüğü rüyaya tabirle zindandan kurtulduğu gibi iyi
mevkilere gelen ve Kur’an’ı Kerim’de kendisinden “Resul olmayan bir nebidir” diye bahsedilen
peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Danyal (a.s.).
Soru 51: Babil kralı Buhtunnassar’ın Beytül Makdis’i yıkıp insanları esir etmesinden yıllar sonra geri
dönen Beni İsrail arasında Tevrat’ı olan olmadığı gibi onu bilen de yoktu. Aralarında biri vardı ki, bu
Tevrat’ı bildiği için yeniden onu yazdı. Beni İsrail’e peygamber olarak gönderilmiş olan bu insana sonunda,
“O Allah’ın oğludur” diyecek kadar ileri gittiler. Beni İsrail’e Tevrat’ı yeniden Allah (c.c.)’ın izni ile
ezberinden yazan bu peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Üzeyr (a.s.).
Soru 52: Teyzesinin kocası olan Hz. Zekeriyya (a.s.)’ın himayesinde büyüyen ve yaptırdığı kendisine has
mihrabında devamlı Allah (c.c.)’ı zikreden, Hz. İsa (a.s.)’ı kocasız olarak dünyaya getiren ve Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in diliyle cennet kadınlarının üstünlerinden olarak bildirilen adına Kur’an’ı Kerim’de sure
bulunan kadın kimdir?
Cevap : Hz. Meryem.
Soru 53: Hz. Zekeriyya (a.s.)’ın oğlu olup Hz. İsa (a.s.)’dan önce gelen ve onunla aynı zamanda yaşayıp
onun varlığını Ben-i İsrail’e bildirmiş, oda babası gibi kendi halkı tarafından şehit edilmiş olan peygamber
kimdir?
Cevap : Hz. Yahya (a.s.).
Soru 54: Kendisine dört büyük kitaptan İncil verilmiş olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den bir önce
gelen peygamber olup annesi İmran’ın kızı Meryem’e erkek eli değmeden ve evlenmeden
dünyaya getirdiği evladı olan ve 33 yaşında iken göğe kaldırılan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İsa (a.s.).
Soru 55: Yeryüzünün doğusundaki ve batısındaki tüm beldelere ulaşmış, ayak bastığı her yerin halkına
hakim olmuş bir insandır. Bunun nasıl bu kadar geniş bir alemde gezebildiğini Hz. Ali (r.a.)’a
sorduklarında: “O, bulutlar ona yol aldırır, yollar ona düzeltilir, nurlar ona döşenip yayılır, kendisine gece
ve gündüz bir olurdu” diye cevap verdiği,peygamber olup olmadığı bilinmeyen Kur’an’ı Kerim’de ismi
geçen bu insan kimdir?
Cevap : Hz. Zülkarneyn (a.s.).
Soru 56: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek hadislerinde “Cennet kadınlarının üstünleri olarak
bildirilen”dört kadın kimlerdir?
Cevap : a) Hz. Hatice, b) Hz. Fatıma, c) Hz. Meryem, d) Hz. Asiye (Firavunun karısı).
Soru 57: Hz. İsa (a.s.)’ın dini üzerine yaşayan, Tarsus ahalisinden olan, kendilerine Ashabı Kehf denilen,
adlarına Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan yedi genç bir de refakatçi köpekleri, Rum hükümdarı olan
Dekyanus’un zulmünden kurtulmak için “Neclus” adında bir dağın mağarasına saklanmışlar, hükümdarın
ölmeleri için mağaranın girişini kapattırması üzerine Allah (c.c.)’ın yardımı ile 309 yıl uyuyan ve yine
sonunda o kadar yıldan sonra uyanıp halkın içine karışarak yaşayan bu insanların isimleri nedir? (Bu isimler
hastalara şifa niyetiyle okunduğu bilinmektedir).
Cevap : Telmiha (Yemliha), Meslina, Mekselmina, Mernus, Debernus, Şazenuş, Keşeftedayyuş, ve
köpekleri Kıtmir.

Soru 58: İslam öncesi devirlerden birinde, bir gurup mü’mine imanlarından dönmeleri için işkence yapan,
dinlerinden dönmediklerini görünce de onları bir hendeğe atarak yakan bu zalim yöneticilere verilen isim
nedir?
Cevap : Ashabı Uhdut
Soru 59: Hayvanların dilinden anlayıp onlarla konuşan peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)
Soru 60: İlmi Hz. Musa (a.s.)’ın ilminden üstün ve onunla arkadaşlık yapmış olan, hala sağ olduğu rivayet
edilen, Peygamberimiz (s.a.v.)’in onun hakkında “O otsuz kuru bir yere otururdu, kalktığında yeşillenerek
onun arkası sıra dalgalanırdı” buyurduğu, üstün ilim sahibi olan kimdir?
Cevap : Hızır (a.s.)
Soru 61: Yemen melikesine Süleyman (a.s.)ın mektubunu onun emri ile götüren kuşun adı nedir
Cevap : Hüdhüd kuşu
Soru 62: Ömrü boyunca bir oruç tutup bir gün iftar eden peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Davut (a.s.)
Soru 63: Yeryüzünde ilk cinayeti işleyen kimdir ve niçin cinayet işlemiştir?
Cevap : Hz. Adem (a.s.)’ın oğlu Kabil kardeşi Habil’i kıskandığı için cinayet işlemiştir.
Soru 64: Yusuf (a.s.)’ı kardeşleri niçin kuyuya atmışlardı?
Cevap : Kıskandıkları için
Soru 65: Kafir Firavunun mü’min hanımının adı nedir?
Cevap : Asiye
Soru 66: Hangi peygamber Hızır (a.s.) ile yolculuk yapmıştır?
Cevap : Musa (a.s.)
Soru 67: Hangi peygamberi balık yutmuştur?
Cevap : Yunus (a.s.)
Soru 68: Ateşe atılıp yanmayan peygamber ve onu ateşe atan zalim kimdir?
Cevap : İbrahim (a.s.)’ı zalim Nemrut ateşe atmıştır.
Soru 69: Hangi peygamber halkını 950 sene Hakka davet etti?
Cevap : Hz. Nuh (a.s.)
Soru 70: Hangi peygamberlerin hanımları iman etmeyerek helak oldular?
Cevap : Hz. Lut (a.s.) ve Hz. Nuh (a.s.)’ın hanımları
Soru 71: Doğduğunda konuşan peygamber hangi peygamberdir?
Cevap : Hz. İsa (a.s.)
Soru 72: Topukları altından zemzem suyu çıkan ve bıçağın kesmediği peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İsmail (a.s.)
Soru 73: Firavunun sarayında büyüyen peygamber kimdir?
Cevap :Hz. Musa (a.s.)
Soru 74: Ömrü boyunca bir gün oruç tutan bir gün iftar eden peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Davut (a.s.)
Soru 75: Hz. Nuh (a.s.)’ın kavmi nasıl helak oldu?
Cevap : Tufan sonunda boğularak
Soru 76: M.Ö. 1.yüzyılda İsrail oğullarına gönderilen, ismi Kur’an’ı Kerim’de geçen peygamberlerden
olup Yahya (a.s.)’ın babasıdır. Rabbine: “Ey Rabbim! Bana senin katından temiz bir nesil ihsan et” diye dua
etti. Bunun üzerine melekler ona Yahya (a.s.)’ı müjdelediler. Filistin valisi Heredos bu peygamberin
babasını öldürmek istemiştir.Babasının öldürülmesine karşı çıkan bu peygamberi Herodos’un askerleri
yakalamak istemişler oda kaçarak bir ağaç kovuğuna saklanmıştır. Burada zalimler kendisini ağaçla
birlikte testere ile keserek şehit etmişlerdir.Bu peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Zekeriyya (a.s.)
Soru 77: Körlerin gözlerini açma mucizesi hangi peygambere verilmiştir?
Cevap : Hz. İsa (a.s.)
Soru 78: Kabe’nin yanında bulunan Haceri Esvet taşı nereden gelmiştir?
Cevap : Cennetten
Soru 79: Kabe’yi Allah (c.c.)’ın emri ile ilk inşa eden peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İbrahim (a.s.) oğlu İsmail (a.s.) ile inşa etmiştir.
Soru 80: Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’yı hangi peygamber inşa etmiştir?
Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)
Soru 81: Safa ve Merve tepeleri arasında su bulabilmek için koşan kadın kimdir?
Cevap : Hz. Hacer
Soru 82: Hz. Adem (a.s.)’ın üçüncü oğlu ve ikinci peygamber kimdir?
Cevap : Hz. Şit (a.s.)
Soru 83: Hz. Adem (a.s.) ve Hz. Havva annemiz cennetten kovulduktan sonra dünyada Allah (c.c.)’ın
izniyle nerede birleştiler?
Cevap : Arafat, Rahmet dağında
Soru 84: Hz. Lut (a.s.)’ın gönderildiği şehir hangisidir?
Cevap : Semut
Soru 85: Hz. Yusuf (a.s.) kaç sene zindanda kaldı?
Cevap : Yedi sene
Soru 86: Hükümdarlar arasında başına taç takan ve insanları kendisine ibadete çağıran ilk kişi kimdir?
Cevap : Nemrut
Soru 87: Hz. Nuh (a.s.)’a iman ederek gemiye binen oğullarının isimleri nelerdir?
Cevap : Sam, Ham, Yafes
Soru 89: İçenlere ölümsüzlüğü ve ebedi hayatı kazandıran suyun adıdır. O sudan birisi içmiş ve
ölümsüzlüğe ermiştir.Milli Görüşçü gençte işte bu su gibi olmalı ki, onu gören onda dirilmeli ve ona bakan
onda canlanmalı,hayat bulmalı, kendine bakana ümit vermeli. İşte bahsettiğimiz, içenlere ölümsüzlük veren
suyun ve ondan içip ölümsüzlük kazanan, Hz. Musa (a.s.) ile de meşhur yol arkadaşlığı olan kişinin adları
nelerdir?
Cevap : Ab-ı Hayat ve Hızır (a.s.)
Soru 90: Hz. Şit (a.s.)’dan sonra peygamber olarak gönderilen, ilk kalem ile yazı yazan, ilk elbise diken,
sonunda Cenabı Allah (c.c.) tarafından göğe çekilen peygamber kimdir?
Cevap : Hz. İdris (a.s.)
Soru 91: Milattan önce (M.Ö.) 10.yüzyılda İsrail oğullarına gönderilen ve Kur’an’ı Kerim’de adı geçen
peygamberlerdendir. Davut (a.s.)’ın oğludur. Ona da babası gibi hem krallık hem de peygamberlik
verildi.Saba Melikesi Belkıs’la aralarında geçen olaylar meşhurdur. Kaç yıl yaşadığı bilinmemektedir.
Ancak kırk yıl hükümdarlık yaptığı söylenir. İçinde Mescidi Aksa’nın da bulunduğu çok sayıda yapı
yaptırmıştır. Kendisine öldükten sonra devlet, İsrail oğulları ve Yahuda diye ikiye bölünmüştür kimdir bu
peygamber?
Cevap : Hz. Süleyman

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar